Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

zdjęcie pałacu

Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich

loga projektu

„Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” POIS.08.01.00-00-1027/17 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 25 446 919,07 PLN.

Dofinansowanie projektu z EU: 16 648 530,83 PLN.


Celem ogólnym projektu „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej” jest: Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji w obszarze kultury oraz wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych.

Celem bezpośrednim projektu jest: Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze poprzez rozwój potencjału kulturalnego i turystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Rezultatami projektu będzie poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego, zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze poprzez:

  1. Umożliwienia uczestnictwa szerokim grupom odbiorców w programie artystycznym, kulturalnym i edukacji kulturalnej wysokiej jakości;
  2. Włączenia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym do interesującego programu kulturalnego i edukacji kulturalnej;
  3. Szerszych możliwości rozpoznania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych społeczności lokalnej i mieszkańców kraju;
  4. Zwiększenia powierzchni infrastruktury do prowadzenia wysokiej jakości i nowatorskich działań kulturalnych oraz edukacyjnych;
  5. Zmniejszania różnić społecznych wynikających z niedostatecznego dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej;
  6. Rozwoju integracji społeczności lokalnej i budowy kapitału społecznego opartego na zinstytucjonalizowanej działalności kulturalnej i edukacyjnej;
  7. Wspierania i ochrony kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego;
  8. Wykorzystania możliwości promocji Akademii w kraju i zagranicą;
  9. Korzystnego postrzegania Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez społeczeństwo.